logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Professional Ervaringsonderzoek

Met het Professional Ervaringsonderzoek onderzoeken we de ervaringen van uitvoerende professionals met kwesties die met het transformatiedoel ‘Ruimte voor de professional’ te maken hebben. Daaraan is een Professional panel gekoppeld dat de opbrengsten van deze onderzoeken bespreekt en ervaringen met elkaar uitwisselt, met als uiteindelijke doel dat professionals ruimte weten te creëren voor het werken aan kwalitatief goede jeugdhulp.

Achtergrond

Belangrijk thema van het Transformatieprogramma Jeugdhulp H10 (en van de Jeugdwet) is “Ruimte voor de professional”. In 2019 is met professionals uit de jeugdhulp een handreiking voor gemeenten opgesteld om handvatten te geven voor het creëren van ruimte voor professionals. Het Professionals Ervaringsonderzoek geeft hier vervolg aan.

Doel

Het doel van het Professional Ervaringsonderzoek is om de ervaringen van professionals in de jeugdhulp in de regio Haaglanden rond het thema “Ruimte voor de professional” in beeld te brengen en uitwisseling te stimuleren. Met deze inzichten kunnen professionals, organisaties en beleidsmakers mogelijke verbeteracties initiëren. Beoogd wordt een panel van professionals op te zetten, waarin met regelmaat actuele vraagstukken voorgelegd en besproken kunnen worden. Uiteindelijk doel hiervan is meer ruimte voor professionals te creëren, zodat zij op een goede manier hulp kunnen verlenen aan gezinnen.

Methoden

Het doel is om periodiek korte enquêtes aan professionals in de regio Haaglanden voor te leggen waarin hun mening gevraagd wordt over actuele onderwerpen die gerelateerd zijn aan het centrale thema “Ruimte voor de professional”. Professionals krijgen een korte vragenlijst waarin hun mening over een actueel thema wordt gevraagd. De eerste vragenlijst vroeg hen naar hun ervaringen in de coronatijd. Vervolgens is een interactieve bijeenkomst georganiseerd waarin met professionals gesproken is over de resultaten van de vragenlijst, om meer diepgaande inzichten in de uitkomsten te krijgen. We streven ernaar om een min of meer vast platform met actief deelnemende professionals te organiseren.

Samenwerkingspartners

Het Professional Ervaringsonderzoek is een initiatief van en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Transformatieprogramma Jeugdhulp H10. Daarnaast zijn de partners van het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden betrokken.

Opbrengsten

Het Professional Ervaringsonderzoek is voortdurend in ontwikkeling. De verkregen inzichten uit enquêtes en uit interactieve bijeenkomsten kunnen behulpzaam zijn voor:

  • onderwijs (de opleiding van nieuwe professionals);
  • professionals (spiegelen aan een brede groep collega’s en op deze manier het gesprek en leren stimuleren);
  • jeugdhulpaanbieders (vanuit werkgeversrol, aanvullend op eigen evaluaties);
  • gemeenten (beleid).

Huidige stand van zaken

In de eerste ronde zijn professionals bevraagd op hun ervaringen in de coronatijd. Uitkomsten daarvan worden medio september naar buiten gebracht.

Looptijd

De looptijd is vooralsnog onbepaald.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cora Bartelink : c.bartelink@hhs.nl.