logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Workshop: Hoe 'vertalen' wij de visie op normaliseren voor gebruik in de dagelijkse (beroeps) praktijk?

"verwachtingen, twijfels, onzekerheden, kwetsbaarheden en vragen rondom opvoeden en opgroeien horen bij het leven"

Dit is de eerste zin in de visie van het leernetwerk op normaliseren. De ambitie van leernetwerk is om de visie - die dit voorjaar verspreid is - te gebruiken als er over opvoeden en opgroeien in relatie tot jeugdhulp gesproken wordt. Dit brengt de vraag met zich mee wat er nodig is om de visie te 'vertalen': hoe kan ik, mijn organisatie, mijn gemeente normaliseren zonder de vraag van jeugdigen en ouders te bagatelliseren?

Over deze vraag gaan wij graag met jullie in gesprek tijdens het jaarcongres van Werkplaats SAMEN. Wij hebben hiervoor 3 punten uit de visie gekozen:

  • In zowel regionaal als gemeentelijk jeugdbeleid is het nodig dat normaliseren een leidend principe is. Het versterken van het ‘gewone’ leven staat voorop, oftewel: de leefwerelden van jeugdigen en de bijbehorende problemen.
  • In de beroepspraktijk is het nodig dat normaliseren een vast onderdeel is van het beleid en het werkproces van organisaties (en gemeenten).
  • Van professionals vraagt normaliseren kennis van het ‘normale’ ontwikkelingsverloop. Ze moeten samen met jeugdigen en ouders de inschatting kunnen maken van wat ‘normaal’ is, wat erbij hoort en wat niet (meer) ‘normaal’ is en hulp behoeft.

Wij willen in deze workshop goede voorbeelden van normaliseren bespreken (wat doe je al?), knelpunten benoemen (wat lukt je niet?) en behoeften formuleren (wat heb je nodig?). Zo weten wij hoe leernetwerk normaliseren bij kan dragen aan 'vertaling' van de visie voor de dagelijkse (beroeps) praktijk.

Doe je mee? Wij zien en horen je graag op 13 september! Hier kunt u meer informatie over de Jaarconferentie van de Werkplaats SAMEN vinden.

Rob Gilsing, Tamara Bos