logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Onderzoeksrapporten

Op deze pagina vindt u de publicaties over onderzoeken van het lectoraat Jeugdhulp in transformatie, alsmede publicaties die direct samenhangen met (onderzoeks)projecten van het lectoraat.

 

Kwalitatief cliëntervaringsonderzoek Leidschendam-Voorburg 2020
donderdag 28-10-2021

Kwalitatief cliëntervaringsonderzoek Leidschendam-Voorburg 2020

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft het lectoraat Jeugdhulp in transformatie van De Haagse Hogeschool (HHs) gevraagd om, samen met studenten, een kwalitatief cliëntervaringsonderzoek uit te voeren onder haar inwoners die jeugdhulp krijgen. D

Normaliseren: Een nadere verkenning
donderdag 14-10-2021

Normaliseren: Een nadere verkenning

“Met de komst van de Jeugdwet in 2015 heeft er een verschuiving plaatsgevonden in het Nederlandse jeugdstelsel. Als gevolg van de Jeugdwet werden gemeenten verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van jeugdhulp. Een van de kernconcepten bi

Meerwaarde van het Kenniscentrum Kind en Scheiding
woensdag 8-09-2021

Meerwaarde van het Kenniscentrum Kind en Scheiding

Elk jaar krijgen ruim zeventigduizend thuiswonende jeugdigen te maken met de scheiding van hun ouders. Het Kenniscentrum Kind en Scheiding is op initiatief en onder bedrijfsvoering van Jeugdformaat in 2017 opgericht om kennis en aanbod rondom scheidi

Rapport Haagse Kansrijke Start
maandag 12-07-2021

Rapport Haagse Kansrijke Start

De eerste 1000 dagen zijn van cruciaal belang voor het opgroeien van kinderen. Tegen deze achtergrond is in 2018 door het Ministerie van VWS het actieprogramma “Kansrijke Start” gelanceerd, waarbij een betere samenwerking tussen het medis

Complexe scheidingen
maandag 4-01-2021

Complexe scheidingen

Het proces van scheiden is een periode vol emoties en gebeurtenissen, die een grote impact heeft op het leven van kinderen. Het doel van het onderzoek naar complexe scheidingen was om meer inzicht te krijgen waar kansen liggen om (problematische) s

Het manifest ‘Opvoeden en opgroeien in Delft’
donderdag 3-12-2020

Het manifest ‘Opvoeden en opgroeien in Delft’

Dit manifest is een leidraad met elf uitgangspunten die gezamenlijk de basis vormen voor een duurzame werkwijze rond opvoeden en opgroeien in Delft. De gemeente Delft en haar maatschappelijke partners stellen zich in het manifest op als partners van

Jeugdhulp in de wijken
vrijdag 18-12-2020

Jeugdhulp in de wijken

Sociale cohesie, (ervaren) veiligheid, het voorzieningenniveau en de samenwerking tussen voorzieningen zijn van invloed op het gebruik van jeugdhulp. Deze factoren spelen een rol naast demografische en sociaaleconomische kenmerken van wijken en gemee

Professionals Ervaringsonderzoek
woensdag 18-11-2020

Professionals Ervaringsonderzoek

Een van de doelen van de transformatie in de jeugdhulp is het vergroten van de professionele ruimte voor professionals in de jeugdhulp. Vanuit de gemeenten in de regio Haaglanden en het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden is het initiatief genomen om peri

Cliëntervaringsonderzoek Haaglanden 2019
dinsdag 1-10-2019

Cliëntervaringsonderzoek Haaglanden 2019

Voor goede en effectieve hulp zijn de ervaringen van ouders en jongeren van groot belang. De Jeugdwet verplicht gemeenten daarom om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te voeren. In de jeugdhulpregio Haaglanden hebben gemeenten en z

Cultuursensitieve jeugdhulp in de regio Haaglanden
vrijdag 15-05-2020

Cultuursensitieve jeugdhulp in de regio Haaglanden

Cultuursensitief werken: veel organisaties worstelen nog met de vraag hoe zij dit op een duurzame manier door kunnen voeren. Zo ook bij de jeugdhulp in regio Haaglanden. Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden deed samen met Kennisplatform Integratie & Sa

Model op wijkniveau biedt inzicht in jeugdhulpgebruik
donderdag 5-03-2020

Model op wijkniveau biedt inzicht in jeugdhulpgebruik

De regionale verschillen in de mate van het gebruik van jeugdhulp zonder verblijf zijn groot, ook tussen wijken. Een door het SCP ontwikkeld model laat zien dat die verschillen meestal samenhangen met kenmerken van inwoners van de wijken. Niet alle w

Normaal doen – Lectorale intreerede
woensdag 15-05-2019

Normaal doen – Lectorale intreerede

In zijn intreerede gaat lector Rob Gilsing in op de transformatiedoelen van de jeugdwet. Hij duidt deze doelen aan als wonderwoorden. Ze zweven door het publieke debat, maar lijken door de verschillende perspectieven enigszins ongrijpbaar. We verwach

Samen aan het werk met gezinnen
dinsdag 29-10-2019

Samen aan het werk met gezinnen

De werkwijze 1Gezin1Plan (1G1P) is gericht op een gezamenlijk plan in de hulp en ondersteuning aan gezinnen met meervoudige problematiek, waarbij meerdere personen en instanties betrokken zijn. In dit artikel gaan we in op de samenwerking tussen vers

Regievoering door gezinnen gaat niet vanzelf
vrijdag 12-10-2018

Regievoering door gezinnen gaat niet vanzelf

De werkwijze 1Gezin1Plan (1G1P) beoogt multiprobleemgezinnen integraal, planmatig en doelgericht te helpen door hen actief te betrekken bij de hulp. De vaak onderling verweven problemen van deze gezinnen bestrijken meerdere gebieden, waardoor zij te