logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Onderzoek

Het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden heeft als doel om uitvoering van praktijkgericht onderzoek naar de jeugdhulp in de regio Haaglanden te bevorderen. Door middel van een gezamenlijk opgestelde onderzoeksagenda wordt richting gegeven aan dit onderzoek. Hieronder vindt u een overzicht van de onderzoeken die op dit moment lopen. 

Kwalitatief cliëntervaringsonderzoek
Lopend

Kwalitatief cliëntervaringsonderzoek

Het doel is om de ervaringen van cliënten met het lokale team in de gemeenten van de regio Haaglanden in beeld te brengen. Met deze kennis kan de hulpverlening en het beleid verbeterd worden. Achtergrond Gemeenten zijn in het kader van de Jeug

Jeugdhulp in wijken en gemeenten vergeleken
Lopend

Jeugdhulp in wijken en gemeenten vergeleken

Welke factoren kunnen verschillen in jeugdhulpgebruik tussen wijken en gemeenten verklaren, anders dan populatiekenmerken? Achtergrond Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft een model gemaakt dat jeugdhulpgebruik verklaard op basis van popula

Beter samenspel
Lopend

Beter samenspel

Het programma Beter Samenspel bevordert de samenwerking tussen lokale teams en gecertificeerde instellingen. Achtergrond De tien gemeenten in de regio Haaglanden (H10 gemeenten) werken aan de samenwerking tussen lokale teams en gecertificeerde inst

Zorglogistiek
Lopend

Zorglogistiek

Het project Zorglogistiek verbetert de logistiek rond plaatsingen van jeugdigen in de residentiële zorg. Achtergrond Enkele jaren geleden hoorde de gemeente Den Haag via de media dat een jeugdige in haar stad al zeer lang wachtte op een geschi

Rondom het kind
Lopend

Rondom het kind

Hoe kan de samenwerking tussen basisscholen, jeugdhulp en ouders verbeterd worden rondom kinderen met hulpvragen die zowel thuis als op school spelen? Achtergrond Samenwerking tussen ouders en professionals is belangrijk wanneer kinderen zowel in h

Ervaringsdeskundige professionals
Lopend

Ervaringsdeskundige professionals

Met dit onderzoek gaan TNO en de Haagse Hogeschool na of en hoe ervaringen van huiselijk geweld van professionals te benutten zijn in de hulpverlening aan gezinnen waar huiselijk geweld speelt. Achtergrond Professionals die werken met volwassen of

“Snelle en goede hulp” bij het Centrum Jeugd en Gezin
Lopend

“Snelle en goede hulp” bij het Centrum Jeugd en Gezin

Dit onderzoek evalueert of de Pilot Integrale Toegang bij het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) het gewenste effect heeft. Het doel is om met een nieuwe werkwijze inwoners beter en sneller te helpen. Achtergrond Om de Haagse inwoner met een hulpvraag ce

Ketenbreed leren
Lopend

Ketenbreed leren

Welke factoren maken dat een jeugdige in jeugdhulp met verblijf terecht komt en ambulante hulpverlening belemmerd wordt?  Achtergrond Het ‘zo thuis mogelijk opgroeien’ van jeugdigen is een van de lijnen waarop landelijk wordt inzet

Preventie van problemen in opvoeden & opgroeien
Lopend

Preventie van problemen in opvoeden & opgroeien

Welke effecten hebben verschillende vormen van preventie op het opgroeien en opvoeden van kinderen in Nederland? Achtergrond De transformatie van het jeugdstelsel is ingezet om de hulp bij opvoeden en opgroeien doeltreffender en doelmatiger te make

Diversiteitsensitieve jeugdhulp
Lopend

Diversiteitsensitieve jeugdhulp

Hoe kunnen we diversiteitssensitieve jeugdhulp versterkten in de regio Haaglanden? Achtergrond Onderzoek laat zien dat jeugdigen en gezinnen met een niet westerse migratieachtergrond minder dan gemiddeld gebruik maken van de jeugdhulp in de regio H

Onderzoek “De handen ineen”
Lopend

Onderzoek “De handen ineen”

Het project “De handen ineen” is een actiegericht onderzoek naar de samenwerking rond complexe huiselijk geweld- en kindermishandelingszaken binnen Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden. Achtergrond Sommige gezinnen hebben te maken met er

Leernetwerk Normaliseren: leren en innoveren
Lopend

Leernetwerk Normaliseren: leren en innoveren

De ambitie van leernetwerk Normaliseren is om bij te dragen aan het terugdringen van onnodig jeugdhulpgebruik. Achtergrond Normaliseren, ontzorgen en demedicaliseren: drie begrippen die samen een van de vijf transformatiedoelen in de Jeugdwet vorme

Haagse Kansrijke Start
Lopend

Haagse Kansrijke Start

Welke ondersteuningsbehoeften hebben aanstaande ouders en ouders met jonge kinderen met betrekking tot het ouderschap? Achtergrond Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. &ldquo

Kenniscentrum Kind en Scheiding
Lopend

Kenniscentrum Kind en Scheiding

Wat is de toegevoegde waarde van het Kenniscentrum Kind en Scheiding? Achtergrond Het Kenniscentrum Kind en Scheiding (KKS) is opgericht om kinderen, ouders, hun netwerk en professionals nog beter te ondersteunen bij een scheiding doormiddel van he

Platform Jeugdhulpprofessionals
Lopend

Platform Jeugdhulpprofessionals

Het Platform Jeugdhulpprofessionals Haaglanden (PJH) biedt een podium aan professionals om met elkaar in gesprek te gaan. Dat gesprek wordt gevoed door korte onlinepeilingen onder professionals in de jeugdhulp. Het idee voor het platform is in april

Literatuuronderzoek scheiding
Afgerond

Literatuuronderzoek scheiding

Wat is er bekend over beschermings- en risicofactoren bij een scheiding en welke belangrijke keerpunten zijn er? Achtergrond Het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie is gevraagd door Garage2020 om een literatuuronderzoek te doen naar factoren die d

Visietraject Opvoeden en opgroeien Delft
Afgerond

Visietraject Opvoeden en opgroeien Delft

Wat zijn de kernwaarden en -elementen in een visie op de duurzame inrichting van de Delftse infrastructuur rond opvoeden en opgroeien? Achtergrond De tekorten in het sociaal domein nopen tot het terugdringen van het jeugdhulpgebruik. Belangrijk is