logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Minor Zorgcoördinatie voor gezinnen met complexe problemen

Achtergrond

Met het invoeren van de jeugdwet wordt van professionals verwacht dat zij inzetten op de eigen kracht en zelfregie van jeugdigen en gezinnen en werken vanuit het perspectief van cliënten. En, er moet ook integraal gewerkt worden, met collega’s uit verschillende sectoren. Uitgangspunt is dat professionals in de jeugdhulp in staat zijn om hulp en zorg te bieden in nauwe samenwerking met jeugdigen en gezinnen, betrokkenen uit hun sociale netwerk en andere professionals uit verschillende sectoren, zoals de lokale jeugdhulp, de jeugdbescherming en reclassering en het onderwijs. Zeker wanneer er meervoudige en complexe problemen in gezinnen zijn, is dat een forse uitdaging voor professionals. Dat vraagt van opleidingen dat zij studenten voorbereiden op deze taken. Daarom heeft de gemeente Den Haag aan de Faculteit Sociaal Werk en Educatie (FSWE) van De Haagse Hogeschool gevraagd om in onderlinge samenwerking een minor te ontwikkelen voor studenten van de opleidingen sociaal werk, pedagogiek en PABO. De FSWE heeft het lectoraat de opdracht gegeven om die minor te ontwikkelen.

Doel

Het doel van de minor is om studenten van de genoemde opleidingen voor te bereiden om samen met jeugdigen en gezinnen die kampen met meervoudige en complexe problemen en anderen in hun omgeving een analyse van de gezinssituatie te maken en te beslissen over de zorg en hulp die nodig is om een veilige opgroei- en opvoedsituatie te creëren. Interprofessionele samenwerking en zorgcoördinatie zijn daarbij belangrijke thema’s. 

Methoden

Samen met professionals uit de praktijk van de jeugdhulp en jeugdzorg wordt een onderwijsprogramma ontwikkeld voor derdejaars studenten. Relevante richtlijnen en methodieken voor jeugdhulp, zoals de Richtlijn samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp en de 1Gezin 1Plan, vormen het uitgangspunt voor de inhoud van het programma. Studenten leren om de situatie van gezinnen te analyseren, samen met ouders en jeugdigen doelen te bepalen en beslissingen over de inzet van hulp te nemen, taken te verdelen en vast te stellen wie daarop regie voert. Dat wordt vastgelegd in een, inhoudelijk onderbouwd, plan van aanpak. Jeugdhulpverleners uit verschillende organisaties leveren een bijdrage aan de inhoud en uitvoering van de lessen. 

Samenwerkingspartners

De minor wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met partners uit het Kennisnetwerk Jeugd, zoals Jeugdbescherming West, de gemeente Den Haag, Ipse de Bruggen, en docenten van de betrokken opleidingen. 

Opbrengsten

Een lesprogramma voor studenten in het derde studiejaar van de opleidingen, waarin zij leren om samen te werken met jeugdigen en gezinnen met complexe problemen, en andere betrokkenen, gericht op het bevorderen van veilig opvoeden en opgroeien.

Huidige stand van zaken

Het onderwijsprogramma wordt ontwikkeld in het voorjaar van 2020, en een eerste pilot voor 75 studenten wordt uitgevoerd in het najaar van 2020. Daarna wordt de minor geëvalueerd en bijgesteld. 

Looptijd

2019 – 2021.

Voor meer informatie over deze minor kunt u contact opnemen met Cora Bartelink,  c.bartelink@hhs.nl