logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Leernetwerk Normaliseren: leren en innoveren

De ambitie van leernetwerk Normaliseren is om bij te dragen aan het terugdringen van onnodig jeugdhulpgebruik.

Achtergrond

Normaliseren, ontzorgen en demedicaliseren: drie begrippen die samen een van de vijf transformatiedoelen in de Jeugdwet vormen. Dit doel wordt uitgelegd als het tegengaan van onnodig problematiseren en etiketteren van kinderen, jeugdigen en gezinnen. De regionale doelstelling hierbij is  om onnodig jeugdhulpgebruik in de gehele jeugdhulp piramide terug te dringen: van basisvoorziening tot jeugdhulp met verblijf. Dit doel wordt bereikt door te komen tot een visie op normaliseren en het normale leven -inclusief het bijbehorende lexicon- en te weten wat nodig is om deze visie in praktijk te brengen. 

Doel

De ambitie van leernetwerk Normaliseren is om bij te dragen aan het terugdringen van onnodig jeugdhulpgebruik. Hiertoe zullen jeugdigen en ouders, professionals, beleidsmakers en onderzoekers samen werken aan het normaliseren van ‘problemen’ in opvoeden en opgroeien. Normaliseren levert voor ouders en jeugdigen op dat ze tijdig goede zorg krijgen, die hen helpt om zelfstandig hun leven vorm te geven, zodat ze – ondanks eventuele problemen – weer zonder jeugdhulp verder kunnen. 

Methoden

Het Leernetwerk (LNW) is een middel om het vraagstuk normaliseren voor beleid en praktijk van betekenis te voorzien en te verdiepen vanuit de ambitie en gezamenlijk op te stellen verander- opleidings- en ontwikkel/kennisagenda’s. Het leernetwerk wordt gekenmerkt door een gelijkwaardige samenwerking tussen de deelnemers. In het leernetwerk wordt bestaande kennis uit theorie en praktijk uitgewisseld en toegepast, waarmee nieuwe kennis, best practices en opleidingsmodules gecreëerd en gedeeld worden.

Samenwerkingspartners

SAMEN VERDER is gefinancierd door ZonMW en gerealiseerd door AW SAMEN, regionaal kennis- en innovatienetwerk voor goede zorg voor jeugd thuis, in de wijk en op school. AW SAMEN is gericht op de regio’s Holland-Rijnland, Haaglanden en Midden Holland en brengt partijen uit de sectoren onderzoek, beleid, onderwijs, praktijk en gezinnen samen. De Haagse Hogeschool is een partij en faciliteert het leernetwerk Normaliseren.

Opbrengsten

1. Leernetwerk Normaliseren werkt met drie agenda’s: best practices (veranderagenda); opleiding (opleidingsagenda) en praktijk projecten (ontwikkel- /kennisagenda). 
2. Leernetwerk Normaliseren implementeert bestaande kennis en ontwikkelt nieuwe kennis (kennisproducten).
3. Leernetwerk Normaliseren deelt geleerde lessen op het gebied van ontwikkelen, implementeren, evalueren, opleiden en samenwerken.

Huidige stand van zaken

Informeren en committeren 10-12 deelnemers (& organisaties) voor de kerngroep van Leernetwerk Normaliseren. Mogelijke scenario’s voor de vorming van (deel) leernetwerken Normaliseren zijn: regionaal, lokaal, lagen piramide jeugdhulp, thematisch.

Looptijd

September 2020 – 2024.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tamara Bos, t.bos@hhs.nl