logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Leernetwerk Normaliseren: leren en innoveren

De ambitie van leernetwerk Normaliseren is om bij te dragen aan het terugdringen van onnodig jeugdhulpgebruik.

Achtergrond

Normaliseren, ontzorgen en demedicaliseren: drie begrippen die samen een van de vijf transformatiedoelen in de Jeugdwet vormen. Dit doel wordt uitgelegd als het tegengaan van onnodig problematiseren en etiketteren van kinderen, jeugdigen en gezinnen. De regionale doelstelling hierbij is  om onnodig jeugdhulpgebruik in de gehele jeugdhulp piramide terug te dringen: van basisvoorziening tot jeugdhulp met verblijf. Dit doel wordt bereikt door te komen tot een visie op normaliseren en het normale leven -inclusief het bijbehorende lexicon- en te weten wat nodig is om deze visie in praktijk te brengen. 

Doel

De ambitie van leernetwerk Normaliseren is om bij te dragen aan het terugdringen van onnodig jeugdhulpgebruik. Hiertoe zullen jeugdigen en ouders, professionals, beleidsmakers en onderzoekers samen werken aan het normaliseren van ‘problemen’ in opvoeden en opgroeien. Normaliseren levert voor ouders en jeugdigen op dat ze tijdig goede zorg krijgen, die hen helpt om zelfstandig hun leven vorm te geven, zodat ze – ondanks eventuele problemen – weer zonder jeugdhulp verder kunnen. 

Methoden

Het Leernetwerk (LNW) is een middel om het vraagstuk normaliseren voor beleid en praktijk van betekenis te voorzien en te verdiepen vanuit de ambitie en gezamenlijk op te stellen verander- opleidings- en ontwikkel/kennisagenda’s. Het leernetwerk wordt gekenmerkt door een gelijkwaardige samenwerking tussen de deelnemers. In het leernetwerk wordt bestaande kennis uit theorie en praktijk uitgewisseld en toegepast, waarmee nieuwe kennis, best practices en opleidingsmodules gecreëerd en gedeeld worden.

Samenwerkingspartners

SAMEN VERDER is gefinancierd door ZonMW en gerealiseerd door AW SAMEN, regionaal kennis- en innovatienetwerk voor goede zorg voor jeugd thuis, in de wijk en op school. AW SAMEN is gericht op de regio’s Holland-Rijnland, Haaglanden en Midden Holland en brengt partijen uit de sectoren onderzoek, beleid, onderwijs, praktijk en gezinnen samen. De Haagse Hogeschool is een partij en faciliteert het leernetwerk Normaliseren.

Opbrengsten

 1. Leernetwerk Normaliseren werkt met drie agenda’s: best practices (veranderagenda); opleiding (opleidingsagenda) en praktijk projecten (ontwikkel- /kennisagenda).
 2. Leernetwerk Normaliseren implementeert bestaande kennis en ontwikkelt nieuwe kennis (kennisproducten).
 3. Leernetwerk Normaliseren deelt geleerde lessen op het gebied van ontwikkelen, implementeren, evalueren, opleiden en samenwerken.

Huidige stand van zaken

In september 2020 is leernetwerk normaliseren formeel van start gegaan. Het leernetwerk bestaat uit 12-15 deelnemers en heeft vijf inhoudelijke bijeenkomsten gehad. In deze bijeenkomsten kwam naar voren dat het belangrijk is om ‘het goede gesprek’ te voeren, en dan ook op het juiste moment. Dat goede gesprek heeft volgens het leernetwerk de volgende kenmerken:

 • Partnerschap en alliantie
 • Taal
 • Brede blik
 • Positieve blik
 • Acceptatie van imperfectie

Er is gesproken over de context van het goede gesprek met jeugdigen en ouders, waarbij de setting (op welke plek in de jeugdhulp piramide) en inhoud (thema’s) van het gesprek benoemd zijn als relevante factoren zijn bij het normaliseren.

Op 16 september j.l.heeft de (online) jaarconferentie "Maatschappelijk complexe problemen beter begrijpen" van Werkplaats SAMEN plaatsgevonden. Die dag hebben wij vanuit leernetwerk Normaliseren de stand van zaken na het eerste jaar gedeeld & met de aanwezigen een dialoog gevoerd over de volgende stellingen:

 • om te normaliseren is het nodig dat...
 • ouders zijn (primair) verantwoordelijk voor de opvoeding, ook als het even minder gaat...

Nu staan de deelnemers en trekkers van het leernetwerk in de startblokken om met jaar 2 te starten. Op de agenda staan:

 • de leerlessen vanuit de evaluatie van het eerste jaar leernetwerk normaliseren
 • de resultaten van de verkennende literatuurstudie naar normaliseren (Klein maar Fijn project deel I)
 • de organisatie van de interviewgroepen over normaliseren in de organisatie van de deelnemers (Klein maar Fijn project deel II)

Doel van het Klein maar Fijn project is het in beeld brengen van: welke perspectieven hebben ouders/jeugdigen en professionals (uit verschillende domeinen) op normaliseren bij (vragen over) opgroeien en opvoeden? Vervolgens kan het leernetwerk de in jaar 1 geformuleerde veranderagenda's voor onderzoek, onderwijs en praktijk definitief vaststellen.

Bent u nieuwsgierig geworden? Wij hebben onze volgende (online) leernetwerk bijeenkomst op 13 oktober 9.30-11.00

Meer weten? Lees de factsheets! Deze zijn rechtsboven te downloaden.

Looptijd

September 2020 – 2024.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tamara Bos, t.bos@hhs.nl