logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Onderzoek “De handen ineen”

Het project “De handen ineen” is een actiegericht onderzoek naar de samenwerking rond complexe huiselijk geweld- en kindermishandelingszaken binnen Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden.

Achtergrond

Sommige gezinnen hebben te maken met ernstig huiselijk geweld en/of kindermishandeling, vaak al zeer lang (soms ook intergenerationeel). Naast huiselijk geweld en/of kindermishandeling spelen ook andere problemen, zoals fysieke en mentale gezondheidsproblemen, verslaving, verstandelijke beperking, criminele activiteiten, huisvestings- en schuldenproblematiek. Deze problemen zijn vaak sterk met elkaar verweven geraakt. De inzet van individuele hulpverleners heeft hierdoor onvoldoende resultaat om problemen te doorbreken. Samenwerking tussen de verschillende organisaties is dan ook noodzakelijk. Zonder effectieve integrale aanpak is het risico groot dat de betrokkenen regelmatig in beeld blijven komen bij allerlei organisaties in zowel de zorg- als de strafketen. In situaties waarin kinderen aanwezig zijn, is de kans op intergenerationele overdracht van gewelds- en verwaarlozingspatronen reëel aanwezig.

In de regio Haaglanden werd tot 1 september 2020 via twee wegen samengewerkt aan situaties waar huiselijk geweld en/of kindermishandeling speelde. Ten eerste in Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden, waar een brede groep partners vanuit de zorg- en strafketen met elkaar samenwerkt. Ten tweede via de MDA++ aanpak Haaglanden, waarin eveneens professionals uit verschillende sectoren met elkaar samenwerken om effectieve hulp te verlenen aan mensen in huiselijk geweld situaties. Sinds 1 september 2020 worden de casusoverleggen van MDA++ binnen Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden georganiseerd.

Doel

De partners van het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden (incl. MDA++) beogen een optimale samenwerking vorm te geven tussen de zorg- , bestuur- en strafketen voor huishoudens die structureel met huiselijk geweld en kindermishandeling te maken hebben. Het uiteindelijke doel is het geweld in deze huishoudens duurzaam te stoppen.

Methoden

Het onderzoek start met een nulmeting in de vorm van een dossieranalyse en semigestructureerde interviews met sleutelfiguren en ervaringsdeskundigen. Op basis van geconstateerde knelpunten en succesfactoren gaat een ontwikkelgroep met de belangrijkste tien partners van Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden aan de slag om cyclisch de samenwerking te evalueren en optimaliseren.

Samenwerkingspartners

Het project “De handen ineen” is een samenwerking met Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden, Jeugdbescherming west, Veilig Thuis Haaglanden, Stichting PerspeKtief, gemeenten, MEE, Politie, Openbaar Ministerie, Reclassering Nederland en de Waag.

Opbrengsten

Het onderzoek levert een handreiking op voor interprofessionele samenwerking rond complexe zaken van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarbij is oog voor perspectieven van de zorg-, straf- en bestuurlijke keten.

Huidige stand van zaken

Het onderzoek is in voorbereiding.

Looptijd

De looptijd is van 1 september 2020 tot en met 30 april 2022.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cora Bartelink: c.bartelink@hhs.nl.