logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Samen versterken van diversiteitsensitieve jeugdhulp

Hoe kunnen we diversiteitssensitieve jeugdhulp versterkten in de regio Haaglanden?

Achtergrond

Onderzoek laat zien dat jeugdigen en gezinnen met een niet westerse migratieachtergrond in de regio Haaglanden minder gebruik maken van de jeugdhulp, in vergelijking met andere groepen met dezelfde mate van problematiek (Bellaart et al., 2015; Gilsing et al., 2018). Ondanks bestaande kennis over belangrijke bevorderende factoren voor het bereiken van deze ‘groep’ jeugdigen en gezinnen met opvoed- en opgroeiproblemen, is de ’toegankelijkheid’ van de jeugdhulp in Haaglanden onvoldoende. En, als deze jeugdigen en gezinnen wel toegang vinden tot jeugdhulp, sluit die hulp onvoldoende aan bij de behoeften en de context waarin zij leven. Er wordt onvoldoende ‘maatwerk’ gerealiseerd. Jeugdhulporganisaties in de regio Haaglanden willen dit verbeteren. Tegen deze achtergrond is het pilotproject “Samen versterken van diversiteit sensitief werken” uitgevoerd.

Doel

Kennis en inzichten verzamelen om ‘diversiteitssensitief werken’ in de jeugdhulp Haaglanden te verbeteren, aansluitend op de behoeften van jeugdigen en gezinnen met een niet westerse migratie achtergrond en de context waarin zij leven.

Methoden

In de pilot is in drie leernetwerken, met elk 8-10 deelnemers, inzicht verzameld in concrete mogelijkheden om in de regio Haaglanden de toegankelijkheid van jeugdhulp te verbeteren en maatwerk te realiseren voor opvoed- en opgroeiproblemen van jeugdigen en gezinnen met een niet westerse migratie achtergrond. Twee leernetwerken waren samengesteld uit deelnemers op uitvoerend niveau en in het derde leernetwerk kwamen beleidsmakers van betrokken organisaties samen.

De leernetwerken zijn gefaciliteerd en gemodereerd door onderzoekers van het kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS, Verwey-Jonker instituut) en het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie van de Haagse Hogeschool.

Samenwerkingspartners

In de leernetwerken werkten onderzoekers van KIS/Verwey-Jonker Instituut (KIS-VJI) en het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie van de Haagse Hogeschool samen met deelnemers van reguliere instellingen voor vrij toegankelijke en niet-vrij toegankelijke jeugdhulp (lokale wijkteams en aanbieders van specialistische jeugdhulp), instellingen die zich specifiek richten op mensen met een niet westerse migratieachtergrond, vrijwilligers en/of professionals van zelforganisaties die ondersteuning bieden aan mensen met een niet westerse migratieachtergrond.

Opbrengsten

In de leernetwerken is een Toolkit ontwikkeld bestaande uit een introductie en de volgende vier tools:

 1. Casuïstiekbespreking diversiteitssensitief werken in de jeugdhulp
 2. Samenwerking informele en formele organisaties
 3. Jeugdigen en ouders informeren over jeugdhulp in Nederland
 4. Visie ontwikkelen op diversiteitsensitieve jeugdhulp

De tools zijn bedoeld om jeugd- en gezinsprofessionals te ondersteunen in het werken met gezinnen met diverse referentiekaders in opvoeden en opgroeien en diversiteitsensitief werken in hun organisatie een impuls te geven. Verschillen in referentiekaders zijn veelal terug te voeren op verschillen in sociaal-culturele achtergrond, opvoedcapaciteiten en verschillen in positie binnen de samenleving. Van belang is dat professionals deze verschillen weten te overbruggen in hun contacten met gezinnen. De tools zijn in de praktijk getest op hun bruikbaarheid bij het overbruggen van dergelijke verschillen.

U kunt de tools hier vinden en rechtsbovenaan downloaden.

Stand van zaken

De tools worden op dit moment verspreid onder geïnteresseerden. Hiervoor worden/zijn de volgende activiteiten ondernomen:

 • 22 september 2022: posterpresentatie Jeugd in Onderzoek
 • 4 oktober 2022: sessie voor Haagse Hogeschool, faculteit SWE in het kader van de Week van de Opvoeding
 • 10 oktober 2022: sessie voor Kenniscentrum Nederlands Jeugdinstituut, vakgroep passende hulp
 • 10 oktober 2022: sessie voor Kennis- en Expertisecentrum Kleurrijk Gezin en Kind
 • 29 november 2022: bijeenkomst Jeugdformaat, team pleegzorgmedewerkers i.s.m. stagiaire SW-Jeugd
 • 6 juli 2023: presentatie toolkit Centrum Jeugd en Gezin centrum Den Haag
 • 6 t/m 10 november 2023: drie workshops Diversity Sensitivity (Erasmus+, International Week AP Antwerpen)
 • 16 november 2023: Webinar Jeugdbescherming west

De belangstelling voor de tools blijft bestaan. Nog steeds worden we uitgenodigd door organisatie om de tools te presenteren en toe te lichten. Ook studenten presenteren de tools op hun werk.

Nieuwe tool voor geboortezorg Schilderswijk

Een recente ontwikkeling is het gelegenheids-Leernetwerk diversiteitssensitief werken in de Geboortezorg in de Schilderswijk. Het doel van het netwerk is om een tool te ontwikkelen die professionals ondersteunt bij het opbouwen van vertrouwen in contact met aanstaande en jonge ouders, die te maken hebben met gestapelde problemen. We richten ons op professionals zoals kraamverzorgenden, verloskundigen, artsen, verpleegkundigen en jeugdprofessionals. In het leernetwerk bundelen we krachten samen met drie andere Haagse netwerken, te weten Leernetwerk ‘Verbeteren lokale praktijk onbedoelde zwangerschappen en kwetsbaar jong ouderschap’, het project ‘Samen Kansrijk en Gezond in de Schilderwijk’ (SKEG) en de Haagse kansrijke Start (HKS). Het ontwikkelen van de tool wordt mogelijk gemaakt door een Voucher van ZonMW.

Looptijd

September 2020 tot februari 2022 voor pilot (transformatiefonds).

April 2023 tot september 2023 voor het ontwikkelen van de tool voor de geboortezorg in de Schilderswijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mustafa Talib m.talib@hhs.nl, Marion van de Sande m.c.e.vandesande@hhs.nl of Tamara Bos t.bos@hhs.nl.