logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Samen versterken van diversiteitsensitieve jeugdhulp

Hoe kunnen we diversiteitssensitieve jeugdhulp versterkten in de regio Haaglanden?

Achtergrond

Onderzoek laat zien dat de toegankelijkheid van jeugdhulp in de regio Haaglanden voor jeugdigen en gezinnen met een niet westerse migratieachtergrond onvoldoende is. Deze jeugdigen en hun gezinnen maken minder dan gemiddeld gebruik van de jeugdhulp, in vergelijking met andere groepen met dezelfde mate van problematiek (Bellaart et al., 2015; Gilsing et al., 2018). Ondanks bestaande kennis over belangrijke bevorderende factoren voor het bereiken van deze ‘groep’, is de ’toegankelijkheid’ van de jeugdhulp in Haaglanden onvoldoende. En, als deze jeugdigen en gezinnen de Jeugdhulp bereiken, sluit de hulp onvoldoende aan bij de behoeften, de situatie en de context waarin zij leven. Er wordt onvoldoende ‘maatwerk’ gerealiseerd. De regio Haaglanden wil dit verbeteren en faciliteert –vanuit het transformatiefonds- de Pilot Samen versterken van diversiteit sensitief werken.

Doel

Middels leernetwerken (Toegankelijkheid & Maatwerk) en een Governance groep wordt kennis en inzicht verkregen hoe ‘diversiteitsensitief werken’ in de jeugdhulp Haaglanden zodanig verbeterd kan worden dat deze aansluit bij de behoeften, de situatie en de context van jeugdigen en gezinnen met een niet westerse migratie achtergrond. Dit draagt inhoudelijk bij aan een RAAK-PRO subsidie aanvraag.

Methoden

De twee leernetwerken worden gefaciliteerd en gemodereerd door onderzoekers van het kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS, Verwey-Jonker) en het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie van de Haagse Hogeschool (HHS). De leernetwerken ‘Toegankelijkheid’ en ‘Maatwerk’ bestaan elk uit 10-12 deelnemers (samenwerkingspartners). De Governance groep bestaat uit betrokken beleidsmakers en managers van de instellingen, organisatie en gemeenten. Deze groep richt zich op het borgen van de randvoorwaarden voor diversiteit sensitief werken en op het wegnemen van (in de LNW-en) gesignaleerde belemmerende factoren in bestuur en beleid.

Samenwerkingspartners

Voor de pilot werken onderzoekers van KIS/Verwey-Jonker Instituut (KIS-VJI) en het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie van de Haagse Hogeschool (HHS) samen. De leernetwerken bestaan concreet uit deelnemers van reguliere instellingen voor vrij toegankelijke en niet-vrij toegankelijke jeugdhulp (lokale wijkteams en aanbieders van specialistische jeugdhulp), instellingen die zich specifiek richten op mensen met een niet westerse migratieachtergrond,  vrijwilligers en/of professionals van zelforganisaties die ondersteuning bieden aan mensen met een niet westerse migratieachtergrond,  belangengroepen en -organisaties,  onder meer cliëntraden van zowel reguliere als specifieke instellingen, gemeenten, jeugdigen en ouders met een niet westerse migratieachtergrond die ervaringen hebben met jeugdhulp, docenten en studenten HHS.  

Opbrengsten

Er wordt een RAAK-PRO aanvraag ingediend om in de Jeugdhulp - op grond van het middels de pilot verkregen inzicht- de toegankelijkheid te verbeteren en maatwerk te realiseren voor jeugdigen en gezinnen met een niet westerse migratie achtergrond met opvoed- en opgroeiproblemen.

Huidige stand van zaken

Informeren, werven en committeren deelnemers (& organisaties) voor de leernetwerken Toegankelijkheid en Maatwerk en de Governance groep. 

Looptijd

September 2020-2021 voor pilot (transformatiefonds) & schrijven RAAK-PRO aanvraag (SIA) 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mustafa Talib m.talib@hhs.nl, Marion van de Sande m.c.e.vandesande@hhs.nl, Tamara Bos t.bos@hhs.nl