logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Positieve feedback van ouders en jeugdigen over jeugdhulp in Haaglanden

In het kader van de wettelijke verplichting om onderzoek te doen naar de tevredenheid van gezinnen over de jeugdhulp, is in 2022 onderzocht welke beelden er over jeugdhulp bij ouders en in de regio Haaglanden leven. Dit onderzoek, geleid door het lectoraat ‘Jeugdhulp in transformatie’, vond plaats in nauwe samenwerking met studenten Pedagogiek van de Haagse Hogeschool. Voor het onderzoek zijn 48 personen geïnterviewd. Het onderzoek omvatte interviews met 48 deelnemers, die werden afgenomen aan de hand van een gestructureerde vragenlijst en vervolgens geanalyseerd door de onderzoekers van het lectoraat.

Bijna alle ondervraagden zijn vertrouwd met jeugdhulp en benadrukken dat deze dienstverlening in het leven is geroepen om kinderen en gezinnen te ondersteunen die met uitdagingen te maken hebben, met als primaire doel een veilige opgroeisituatie voor kinderen te waarborgen. Ongeveer de helft van de respondenten sprak uit eigen ervaring en lijkt een positiever beeld te hebben van jeugdhulp. Voor degenen zonder persoonlijke ervaringen is echter duidelijk dat de media vaak een negatieve perceptie schetsen, wat hun kijk op jeugdhulp beïnvloedt.

De door respondenten benoemde negatieve aspecten richten zich voornamelijk op de wachtlijsten en het daardoor ontbreken van passende, juiste hulp waardoor problemen mogelijk verergeren. Bijna alle respondenten geven aan dat ze jeugdhulp zouden inschakelen wanneer de problematiek ernstig genoeg is en nadat ze eerst zelf geprobeerd hebben om actie te ondernemen. Dit verklaart wellicht dat de meeste respondenten niet goed aan kunnen geven waar ze, op het internet na, voor hulp terecht kunnen. 

De belangrijkste aanbeveling is om meer positieve aandacht en bekendheid te geven aan jeugdhulp. Tevens viel het ons op dat veel respondenten graag iets bij te willen dragen aan het welzijn van (kinderen van) bekenden en dat ze bereid zijn het gesprek aan te gaan. Professionals zouden deze inzet beter kunnen benutten in hun werkzaamheden.

aside image

Auteurs:
Wouter Reith
Mustafa Talib
Rob Gilsing

Rapportage beeldvorming Haaglanden 2022 (pdf)2023