logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Jeugdhulp in wijken en gemeenten vergeleken

Welke factoren kunnen verschillen in jeugdhulpgebruik tussen wijken en gemeenten verklaren, anders dan populatiekenmerken?

Achtergrond

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft een model gemaakt dat jeugdhulpgebruik verklaard op basis van populatiekenmerken. Samen met het kennisnetwerk is dit model toegepast op wijkniveau, waardoor het jeugdhulpgebruik per wijk afgezet wordt tegen het jeugdhulpgebruik dat verwacht zou worden op basis van populatiekenmerken. Populatiekenmerken in het model zijn onder andere het inkomen, het aantal eenoudergezinnen en het aantal ouders met een psychische aandoening. Voor de verschillen tussen het daadwerkelijke en voorspelde jeugdhulpgebruik worden in dit onderzoek nadere verklaringen gezocht.

Doel

Dit onderzoek heeft als doel om inzicht te verkrijgen in factoren die het verschil tussen het verwachte en daadwerkelijke jeugdhulpgebruik tussen wijken en gemeenten kunnen verklaren.

Methoden

In verschillende wijken in de regio Haaglanden zijn focusgroepen gehouden met professionals binnen de jeugdhulp en het voorliggend veld. Zij discussieerden over het verschil in hun wijk: wordt dit verschil herkend en welke lokale factoren kunnen dit verklaren. Hierbij kan gedacht worden aan ontbrekende populatiekenmerken of wijk-specifieke kenmerken zoals een actieve huisarts of een actief wervende aanbieder. Daarnaast vinden er focusgroepen plaats met de betrokken beleidsambtenaren om het beeld van de wijken in de stad te bediscussiëren. 

Samenwerkingspartners

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau en de gemeenten in het Kennisnetwerk.

Opbrengsten

Sociale cohesie, (ervaren) veiligheid, het voorzieningenniveau en de samenwerking tussen voorzieningen zijn van invloed op het gebruik van jeugdhulp. Deze factoren spelen een rol naast demografische en sociaaleconomische kenmerken van wijken en gemeenten. Dit blijkt uit het rapport Jeugdhulp in de wijken van het KJH. Het rapport van het SCP en de interactieve kaart waarop het verwachte en daadwerkelijke jeugdhulpgebruik en het verschil daartussen ingezien kan worden, staat op deze site en is ook te vinden onder Publicaties op deze site.

Huidige stand van zaken

Het onderzoek is afgerond. De rapportage is in december 2020 openbaar gemaakt. Een gezamenlijke rapportage met een handreiking voor gemeenten verschijnt voorjaar 2023 bij het SCP.

Looptijd

2019 – 2022.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Rob Gilsing: r.j.h.gilsing@hhs.nl.