logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Visietraject Opvoeden en opgroeien Delft

Wat zijn de kernwaarden en -elementen in een visie op de duurzame inrichting van de Delftse infrastructuur rond opvoeden en opgroeien?

Achtergrond

De tekorten in het sociaal domein nopen tot het terugdringen van het jeugdhulpgebruik. Belangrijk is dat dit op een onderbouwde en verantwoorde wijze gebeurt. De Gemeente Delft wil daarvoor een eerste stap zetten door samen met de belangrijkste partners te komen tot een scherpe, gedeelde visie op opvoeden en opgroeien. De insteek is om dit op basis van een vanuit de inhoud gedreven, stedelijk debat te doen. 

Doel

Beoogd resultaat is een manifest dat gedeeld wordt door de belangrijkste partijen en richtinggevend is voor bestuurlijke regie. De leidende vraag voor het visietraject is: 

Wat zijn de kernwaarden en -elementen in een visie op de duurzame inrichting van de Delftse infrastructuur rond opvoeden en opgroeien? 

Daarbij behorende deelvragen zijn:

  • Wat hoort bij het gewone opvoeden?
  • Wat verwachten we van de Delftse pedagogische civil society, en is deze toereikend? 
  • Hoe waarderen we de inzet op preventie?
  • Wanneer zetten we jeugdhulp in, respectievelijk wanneer vinden we dat de overheid een rol heeft in individuele ondersteuning van opvoeden en opgroeien?

Methoden

Op basis van literatuur identificeren we een aantal dilemma’s dat ten grondslag ligt aan de voorliggende vraag. Op basis van een beknopte verkenning bepalen we in samenspraak met de gemeente welke partijen betrokken zijn bij dit traject. 

De eerste fase is gericht op het in beeld brengen van specifiek Delftse dilemma’s en van punten waarop overeenstemming bestaat. Dat doen we door interviews met de geïdentificeerde stakeholders en door het betrekken van relevante Delftse documenten (bijvoorbeeld over de samenwerking tussen gemeente en huisartsen, het lopende onderzoek naar inclusief onderwijs) en data. Tevens maken we gebruik van het in april af te ronden onderzoek Jeugdhulp in de wijken, dat momenteel door het lectoraat Jeugdhulp in transformatie ook in Delft wordt uitgevoerd.

In de tweede fase organiseren we focusgroepen rond (indicatief) vijf Delftse dilemma’s, waarin we streven naar consensus op de dilemma’s en waarin we een meer concreet beeld trachten te krijgen over hoe partijen daar acties op zullen gaan nemen. In deze fase betrekken we ook de gemeenteraad. De wijze waarop laten we afhangen van het verloop en resultaat van de voorgaande stappen.   

Tot slot werken we in fase 3 toe naar een manifest. Bij het manifest stellen we ons een aantal richtinggevende principes voor (we denken aan een maximum van 10), zoveel mogelijk met concrete actiepunten, waarbij deze principes in een toelichtend document nader worden toegelicht en uitgewerkt. 

Het is van belang om gedurende het hele traject voortdurend scherpe focus te hebben op de centrale vraag en bijbehorende deelvragen, met als einddoel een scherp, richtinggevend manifest.   

Samenwerkingspartners

Het lectoraat Jeugdhulp in transformatie voert dit visietraject uit binnen het Kenniscentrum Governance of Urban Transitions van De Haagse Hogeschool, in het bijzonder met het lectoraat Public governance. Uiteraard is de gemeente Delft nauw bij het traject betrokken.

Opbrengsten

Het manifest wordt naar verwachting in september 2020 besproken en afgerond.

Huidige stand van zaken

Op dit moment vinden de voorbereidingen voor de tweede fase van het onderzoek plaats, die in juni zullen plaats vinden.

Looptijd

Maart-september 2020

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Gilsing: r.j.h.gilsing@hhs.nl