logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Platform Jeugdhulpprofessionals Haaglanden

Het Platform Jeugdhulpprofessionals Haaglanden (PJH) biedt een podium aan professionals om met elkaar in gesprek te gaan over hun professionele ruimte. Dat gesprek wordt gevoed door metingen onder professionals in de jeugdhulp, professional-ervaringsonderzoek.

Achtergrond

De Jeugdwet beoogde onder meer om de professionele ruimte te vergroten, om hulp beter te laten aansluiten op de specifieke situatie van de jeugdige en diens omgeving.

In het Platform Jeugdhulpprofessionals Haaglanden (PJH) gaan jeugdhulpprofessionals met elkaar in gesprek over professionele ruimte: Ze wisselen ervaringen uit en reflecteren op mogelijke verbeteracties.

Doel

Het doel van het PJH is om de ervaringen van professionals in de jeugdhulp in de regio Haaglanden rond professionele ruimte in beeld te brengen en uitwisseling hierover te stimuleren. Het PJH beoogt ook zicht te krijgen op wat er beter kan, zowel voor beleidsmakers, als voor bestuurders en professionals.

Methoden

Het gesprek over professionele ruimte wordt gevoed door halfjaarlijkse metingen onder professionals. Dit Professional Ervaringsonderzoek (PEO) bestaat steeds uit vaste vragen over professionele ruimte en uit vragen rond een specifiek, wisselend thema. Het PJH reflecteert op de resultaten van het PEO en benoemt mogelijke verbeteringen. De eindresultaten worden weergegeven in beknopte rapportages.

Samenwerkingspartners

Het PJH is een initiatief van en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Transformatieprogramma Jeugdhulp H10. Daarnaast zijn de partners van het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden betrokken.

Opbrengsten

Devolgende PEO-metingen gzijn afgerond:

Het platform heeft een eigen website. Hier zijn de ontwikkelingen rondom het professional-onderzoek te volgen en kunnen professionals met elkaar in gesprek gaan.

Huidige stand van zaken

Het rapport over maatschappelijke verwachtingen en professionele ruimte is in oktober 2023 verschenen. De volgende meting zal betrekking hebben op goede voorbeelden van het gebruik van professionele ruimte.

Looptijd

Het PJH draait vooralsnog door in 2024.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Gising: r.j.h.gilsing@hhs.nl of Suzanne Rutz: s.i.rutz@hhs.nl.